reklamační řád

REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, DODACÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, SKLADOVÁNÍ

1.a.
Prodávající odpovídá za vady zboží v rozsahu technických parametrů stanovených příslušnými technickými normami nebo sjednáním v kupní smlouvě po dobu 24 měsíců ode dne uskutečnění dodávky. Prodávající však neodpovídá za vady v případě, že dohodnutým předmětem dodávky je zboží v jakosti neodpovídající technickým normám, na které byla poskytnuta sleva v odpovídající výši.

Ze záruky se vylučují výrobky, k jejichž poškození došlo po splnění dodávky prodávajícím neodborným skladováním (zvýšená vlhkost prostředí nad 50%, skladováním jiným způsobem než v poloze svislé, nebo vodorovné, bez použití proložek mezi dveřmi), mechanickým nebo chemickým poškozením, neodborným provedením montáže, jakož i nezachováním předepsaných nebo obvyklých způsobů zacházení s výrobky při montáži.

1.b.
Pro uplatňování nároků z titulu vad zboží (reklamace) platí následující podmínky:
- Při osobní účasti kupujícího při přejímání dodávky je kupující povinen uplatnit reklamaci ihned.
- Jinak je kupující zboží povinen prohlédnout ihned po převzetí dodávky a nejpozději do sedmi dnů ode dne uskutečnění dodávky uplatnit reklamaci na zjevné vady a množství.
- Skryté vady je povinen kupující reklamovat do tří dnů po zjištění vady, nejpozději však do 24 měsíců od uskutečnění dodávky. Reklamace se uplatňuje písemně s uvedením čísla dodacího listu, čísla faktury a datem prodeje. Je nutno popsat vadu a počet vadných kusů.
- Dále je nutno přiložit Prohlášení o shodě, kopii Stavebního deníku se zápisem o vlhkosti a montáži, kterou provedla oprávněná osoba.
- Nedodržení uvedených reklamačních lhůt má za následek zánik nároků uplatňovaných kupujícím z titulu vad zboží.
- Prodávající odstraní vady dle vlastní volby, buď náhradní dodávkou za vadné (nebo chybějící) zboží, nebo poskytne slevu z ceny. Tímto plněním se budou považovat veškeré nároky kupujícího z titulu reklamace za uspokojeny.
- Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami, zejména za škody vzniklé nesprávným užíváním, skladováním výrobků, živelnou pohromou, apod.
- Prodávající má právo kdykoli před uznáním reklamace na prohlídku reklamovaného zboží. Proto je kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do vyřízení reklamace.

1.c.
Pokud nebude montáž prováděna fi. Servis MR CZ s. r. o., musí autorizovaná firma provádějící montáž v souladu se stavebním zákonem vést stavební deník, kde budou zaznamenány stanovené údaje. Tzn. Stavební připravenost, naměřené vlhkosti a oprávnění firmou vykonávat tyto práce (ŽL – stolařská činnost), smlouva s firmou vyrábějící požární dveře. Záruka se nevztahuje, pokud nejsou dodrženy tyto podmínky.

2.
Přeprava zboží a vrácení obalů je provedeno na náklad a nebezpečí kupujícího.

3.
Výrobky je nutno skladovat na paletách, nebo na rovném podkladě bez proložek, nebo je možno dveře skladovat v poloze svislé. Dveře je nutno skladovat mimo vliv povětrnosti.

4.
DŮLEŽITÉ PRO ODBĚRATELE!
- Požární a interiérové dveře se nesmějí osazovat do prostor s nevyzrálými mokrými stavebními procesy.
- Maximální vlhkost = 50%

Toto doporučení výrobce, Servis MR CZ s. r. o., platí pro skladování, manipulaci a užití interiérových a požárních dveří.

V souladu s vyhláškou ministerstva vnitra 202/1999 ze dne 31.8.1999, §4, odst. 3 a 4 doporučujeme požární dveře osazovat do požární ocelové zárubně schváleného typu s uvedenou požární odolností.


Dalibor Mička – jednatel společnosti